KMC (Kia Motors Corporation) annab volitatud maaletooja poolt imporditud KIA sõidukitele garantii kestusega 84 kuud (7 aastat) või 150 000 km, millest esimesed 36 kuud (3 aastat) on läbisõidupiiranguta.
Kere värvigarantii on 60 kuud (5 aastat) või 150 000 km.
Kere korrosioonigarantii on 144 kuud (12 aastat) läbisõidupiiranguta.
Ostetud Kia originaalvaruosade garantii on 24 kuud läbisõidupiiranguta.

Garantii kehtivuse tingimused:
1. Kõik korralised hooldused on teostatud õigeaegselt  ning kantud korrektselt hoolderaamatusse;
2. Ilmnenud rikkest või defektist on teatatud koheselt KIA volitatud esindajale;
3. Auto korralistes hooldustes on kasutatud  KIA originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga  varuosi;
4. Autole paigaldatud lisavarustus on kiidetud heaks KMC ja/või KIA Auto AS-i  poolt;
5. Autole paigaldatud elektrilise lisavarustuse puhul pole muudetud elektriskeemi või on tehtud seda järgides täpselt KIA remondi- ning tööjuhiseid;
6. Garantiitööde tellimiseks peab sõiduki omanik esitama iga kord oma sõiduki hoolderaamatu, millesse on sisse kantud kõik regulaarhooldused.


KIA  piiratud garantii:

1. Eriotstarbelistele sõidukitele (turvafirmade operatiivsõidukid, kuller- ning transporditeenust osutavad sõidukid, õppe ning rendisõidukid, jms) kehtib 60 kuu pikkune ning 150 000 km läbisõidupiiranguga garantii;
2. käivitusakule kehtib 24-kuuline, läbisõidupiiranguta garantii;
3. hooldustarvikutele (veorihmad, piduriklotsid, pidurikettad, klaasipuhastid, süüteküünlad, filtrid, lambid, jne.) kehtib tootjapoolne 24-kuuline garantii, juhul kui tegemist on tootjapoolse paigaldus vea või defektiga. Normaalset kulumist tootjapoolne garantii ei korva; Näide 1: Kui piduriklotside hõõrdkatted on purunenud defektse materjali tõttu, kuuluvad piduriklotsid garantiikorras vahetamisele. Kui Piduriklotsid on kulunud normaalse amortisatsiooni tõttu, siis nad garantiikorras vahetamisele ei kuulu.
4. konditsioneeri täitegaasile kehtib 12 kuuline, läbisõidupiiranguta garantii; NB! Kui mõne sõiduki konditsioneeri komponendi (kompressor, radiaator) vahetus nõuab ka konditsioneeri täitmist, siis kuulub see töö garantiikorras teostamisele.
5. rehvidele kehtib garantii, vastavalt nende valmistaja poolt ette nähtud tingimustele, mille eest on vastutav kohalik edasimüüja (Kumho, Hankook, Bridgestone jne);
6. Audiole kehtib garantii 36 kuud või 100 000km
7. lisavarustusele ja seadmetele, mis ei ole toodetud või heaks kiidetud Kia Motors Corporation`i ja/või KIA Auto AS-i poolt kehtib nende tootjapoolne garantii;
8. Varuosade garantii (24 kuud, läbisõidupiiranguta) kehtib kõikidele kliendi poolt ostetud KIA originaalvaruosadele.
Näide 2: Kui garantiiperioodi jooksul vahetatakse sõidukil defektne varuosa ning sama v    aruosa vajab garantiiperioodil vahetust uuesti , siis antud osale kehtib garantii kuni sõiduki garantiiperioodi lõpuni (juhul, kui osa on vahetatud tootja kulul). Näide 3: Kui klient ostab volitatud KIA esindusest originaalvaruosa ning sellel ilmneb 24 kuu jooksul tehasepoolne varuosa defekt, siis kuulub antud juhtum varuosagarantiina käsiteldavaks.


Garantii alla ei kuulu:

1. Korralised hooldused;
2. reguleerimised, määrimised, õlide- ning vedelike lisamised;
Näide 4: Rataste seadenurkade reguleerimine, käsipiduri reguleerimine, pidurite puhastus ning määrimine. Juhul, kui aga mõne detaili garantiikorras vahetus (rooliotsad jne.) nõuab rataste seadenurkade reguleerimist, siis kuulub rataste seadenurkade reguleerimine garantiikorras teostamisele.
3. kõik ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest, hoolimatust kasutamisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vead;
4. kõik häired või vigastused, mis tulenevad sellest, et ei ole kasutatud KIA originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga varuosi või on kasutatud sõiduki ekspluatatsiooniks mitteettenähtud kütust või määrdeaineid;
5. kerged rikked ja häired, mis ilmnevad sõitmisel ekstreemsetes tingimustes;
6. väga nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti ja töötamist;
7. vähesel määral õli lekkimine tihenditest kui sellega ei kaasne õlitaseme olulist ning kriitilist alanemist;
8. kerepaneelide vahelised praod mis jäävad tootja poolt lubatud piiridesse;
9. silmaga mittenähtavad värvkatte, kroomitud osade ja iludetailide välised vigastused;
10. kivide, killustiku, teesoola jms poolt põhjustatud välised vigastused ja korrosioon; värvi vananemine, muutus või pleekimine, mis on tingitud putukatest, puu mahladest, tõrvast, tehaste saastest, asjatundmatust remondist või valest ekspluateerimisest; Näide 5: Kui sõidukile on teostatud avariiremont (mingi detaili vahetus ja värvimine), siis ei saa sellesama detaili värvimist värvidefekti korral garantiitööna uuesti teostada.
11. sõiduki tehnilisest rikkest tulenev ajakadu, tulude vähenemine ja muud kaasnevad kulutused (bensiin, telefonikõned, ööbimine jms);
12. auto ekspluateerimisest tingitud loomulik kulumine.


Omaniku vastutus

1. Regulaarhooldused
Auto tõrgeteta tööks on vajalik perioodiliste tehnohoolduste õigeaegne teostamine Tootja poolt väljatöötatud programmi alusel. Iga regulaarhoolduse teostamise kohta täidab KIA volitatud esindus hoolderaamatus vastava lahtri. Pidage täpselt kinni ettenähtud tähtaegadest, sest vastasel juhul võib Teie auto kaotada õiguse garantiile.
2. Korraline kontroll
Jälgige pidevalt auto tehnilist seisukorda. Kontrollige tulede korrasolekut, vedelike taset, rehvide rõhku ja värvkatte seisukorda. Küsimuste tekkimisel (näiteks võõrad helid, muutused seadmete tavapärases töös või välimuses jne) pöörduge koheselt KIA volitatud esinduse poole.
3. Sõiduki tehasekonstruktsiooni säilimine
KIA sõiduk on valmistatud parimatest materjalidest, kasutades arenenuimat tehnoloogiat. Seetõttu kaotab garantii kehtivuse juhul, kui muudetud on sõiduki konstruktsiooni või elektriskeemi eelnevalt KIA volitatud esindajaga kooskõlastamata.

Korrosioonigarantii

KIA Motors Corporation garanteerib, et Teie uue KIA sõiduki kerepaneelidel puuduvad materjali– ja valmistusvead, mille tõttu võivad tekkida korrosioonist põhjustatud läbivad augud. KIA volitatud remonditöökoda remondib või asendab sõiduki õige kasutuse korral kõik kere korrosioonist tingitud läbivate aukudega keredetailid tasuta. 
Korrosiooniks (Perforation through corrosion) loetakse värvipinna all tekkivat läbivat roostet (seestpoolt väljapoole), mille tõttu on saanud kahjustada mõni sõiduki kerepaneel. 
Korrosioonigarantii säilimise eeltingimuseks on iga-aastane korrosioonikontroll (Anti Perforation Check) KIA volitatud esinduses, mille kohta tehakse ka vastav märge garantiiraamatusse. Mitte samastada korrosioonikontrolli korralise hooldusega.
NB! Ei ole olemas mõistet „keregarantii“. Olemas on korrosioonigarantii (Anti Perforation Warranty) ja kere välispinna värvigarantii (Paint Warranty). Värvigarantii periood on 60 kuud või 150 000km ning laieneb ainult tootjapoolsete värvidefektidele. Korrosioonigarantii periood on 144 kuud.
Mõiste kerepaneelid all ei mõelda mingil juhul ühtegi sõiduki väljalasketorustiku, veermiku ega ka pidurisüsteemi osa ega detaili. Garantii alla ei kuulu sõiduki välispinna korrosioon, mis on tavaliselt põhjustatud liiva, soola, rahe või kivide poolt tekitatud kahjustuste tähelepanuta jätmisest.